Patientens ret til aktindsigt i egen journal

Patienten har på anmodning ret til indsigt i egen
journal hos sin egen læge, jvf. § 37, stk. 1. For oplysninger
journalført før 01. januar 2010 kan denne ret begrænses af hensyn til
pågældende selv eller til tredjeperson, jvf. § 37 stk. 3.

Lægen skal imødekomme patientens anmodning inden 7
arbejdsdage efter modtagelsen og ellers underrette patienten om grunden
til, at anmodningen ikke allerede er imødekommet. Samtidig skal lægen
meddele, hvornår og i hvilket omfang, patienten så kan få aktindsigt,
jvf. § 38, stk. 1.

Aktindsigt kan gives ved patientens gennemsyn af
journalen, hvilket rummer den fordel, at lægen kan forklare det skrevne.
Lægen kan naturligvis også udlevere udskrift af den elektroniske
journal. Det skal her erindres, at journalen også omfatter svar fra
laboratorieundersøgelser, billeddiagnostik og funktionsprøver.

Sundhedsministeren har i bekendtgørelse nr. 526 af 23/05/2018 bestemt,
at der ikke opkræves betaling første gang, der meddeles aktindsigt i
patientjournaler efter sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt.
Hvis der efter udtrykkelig anmodning udleveres yderligere kopier eller
afskrifter, kan vedkommende myndighed, institution eller autoriserede
sundhedsperson opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative
omkostninger (10 kr. pr.  trykte side).

Aktindsigt er patientens ret til at blive orienteret
om de personlige oplysninger, der findes i lægens journal,  til brug af
patienten selv eller dennes advokat. Retten er ikke beregnet til
videregivelse til tredjemand, for eksempel et forsikringsselskab eller
andre, der på den måde lader patienten indsamle helbredsoplysninger om
sig selv, typisk til administrativ brug.